Disclaimer

Stardekk legal information

Door deze website te bezoeken gaat u automatisch akkoord met de volgende voorwaarden, verklaringen en bedingen.

Copyrights

De bezoeker van deze website mag de informatie op het scherm bekijken en afdrukken voor persoonlijk gebruik. Hoewel de grootste zorg werd besteed aan de inhoud, kunnen auteurs en uitgever niet aansprakelijk of verantwoordelijk gesteld worden voor eventuele fouten en/of schade die uit het gebruik van de informatie, direct of indirect, zou kunnen voortvloeien. De informatie op deze site kan op elk ogenblik zonder voorafgaande aankondiging gewijzigd worden.

Tenzij anders vermeld, berust het auteursrecht van alle teksten op deze site bij Stardekk NV. Niets van deze website mag worden gereproduceerd, opgeslagen in éénder welke gegevensdrager of openbaar gemaakt, op welke wijze en in welke vorm ook, zonder voorafgaande uitdrukkelijke toestemming van de uitgever en de auteurs.

In het algemeen wordt de inhoud en vormgeving van deze website beheerst door de nationale en internationale rechtsbescherming inzake intellectuele en auteursrechten. Derhalve mag onder meer de originaliteit en het onderscheidend vermogen van zowel de vorm als de inhoud van deze website op geen enkele wijze geheel of gedeeltelijk aangetast worden door intrusie, reproductie, namaak of aftapping. Elke aantasting van deze rechten geeft van rechtswege reeds aanleiding tot minstens een dwangsom van 5.000,- EUR per dag zolang de aantasting duurt, hetzij geheel hetzij ten dele, en dit onverminderd het recht bijkomend schadevergoeding te vorderen.

Disclaimer

Ons bedrijf kan op geen enkel ogenblik en op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade, nevenschade of gevolgschade, of om het even welke andere schade die zou in verband kunnen gebracht worden met het bestaan en/of de inhoud van deze website, zelfs bij zware fout, en ongeacht de vraag of de aansprakelijkheid van contractuele of quasi-delictuele aard zou kunnen zijn.

Linkage

Het is u enkel toegelaten aan ’surface linking’ te doen. Deep linking en inlining is u uitdrukkelijk verboden. Voor elke benadering van onze website met het oog op linkage is steeds voorafgaandelijk de uitdrukkelijke goedkeuring nodig van ons bedrijf. De weigering van goedkeuring dient geenszins gemotiveerd te worden. Voor iedere link die niet werd toegelaten behoudt ons bedrijf zich het recht voor een dwangsom van 2.500,- EUR te vorderen voor elke kalenderdag dat de link gehandhaafd blijft nà eenvoudige sommatie tot verwijdering.

Intranet

Teneinde toegang te bekomen tot bepaalde besloten onderdelen van de website is ofwel een code of een sleutel nodig, of dient de gebruiker zélf zijn persoonsgegevens mee te delen.

Indien ingevolge een wettelijke, reglementaire of decretale verordening, of een beslissing daartoe genomen door ons bedrijf, bepaalde delen van deze website voorbehouden zijn aan welbepaalde personen of professionele doelgroepen, dan wordt de mededeling door u van uw persoons- en professionele gegevens beschouwd als een verklaring op eer. Wij behouden ons het recht voor deze gegevens steeds op hun authenticiteit te controleren, en onmiddellijk en zonder voorafgaande sommatie u elke verdere toegang tot dit besloten deel te ontzeggen, mocht blijken dat u niet of slechts gedeeltelijk beantwoordt aan de opgelegde gebruikersdefinitie. Daartegen staat geen enkel verhaal open, en het geeft nooit recht op enige vorm van schadevergoeding.

V.U.

Ons bedrijf kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor de inhoud van excerpts en resumees, waarvan de bronvermelding is opgenomen of waarbij minstens een verwijzing is opgenomen naar de site waar het inhoudelijke gegeven werd gevonden.